Véra Larock
4e plaats Brussels Parlement

 

Ik kies voor Bruxelles Mon choix c'est Brussel
 

28 jaar

Communicatie/Journalistiek Communication/Journalisme

Medewerkster van de Groen-Ecolo Schepenen van Jette Collaboratrice des Echevins Ecolo-Groen de Jette

Brussel - Molenbeek Bruxelles - Molenbeek

0479 19 14 75

campagneveralarock [at] gmail.com

Een Franstalige kandidate op de Brusselse lijst van Groen

Véra Larock, voormalige attachee van Brussels volksvertegenwoordigster Marie Nagy, stelt zich kandidaat op de lijst van Groen bij de Brusselse regionale verkiezingen op 25 mei. Concreet zal ze de vierde plaats innemen op de lijst die door Bruno De Lille, de huidige Staatssecretaris, getrokken wordt.

“Na drie jaar in het Brusselse Parlement en meer dan één jaar in het kabinet van de Jetse schepen van Openbare Ruimte (Ecolo-Groen), heb ik beslist om voor de eerste keer naar de kiezer te trekken”, zegt de jonge 28-jarige Brusselse kandidate van Spaans-Belge afkomst. Haar voorkeur gaat uit naar de inrichting van de openbare ruimte, van kwaliteitsvolle groene gebieden, netheid, creatieve en culturele ontwikkeling en de geïntegreerde ontwikkeling van efficiënte vervoersmiddelen die voor iedereen toegankelijk zijn. Ze pleit voor een gecoördineerde en gefundeerde aanpak van de Brusselse ontwikkeling.

“Ze heeft een sterke persoonlijkheid, is innemend en moedig, en zal ongetwijfeld een meerwaarde vormen op de lijsten van Groen”, vindt Brussels volksvertegenwoordigster Marie Nagy die ook haar werklust prijst. Hoewel Véra Larock zich volop voor het programma van Groen inzet en positief op hun voorstel heeft geantwoord, wil ze concreet bewijzen dat steeds meer jonge Brusselaars zich van het communautaire keurslijf willen losrukken. “Deze nieuwe uitdaging is voor mij de volgende logische stap in mijn verdere toewijding voor de ecologische beweging. Nu wil ik mij persoonlijk engageren voor de materies waarrond ik al verschillende jaren werk.”

Une candidate francophone sur une liste Groen à Bruxelles

Véra Larock, ancienne attachée de la députée bruxelloise Marie Nagy, sera candidate sur la liste Groen pour le scrutin régional bruxellois du 25 mai 2014, où elle occupera la quatrième place d’une liste emmenée par l’actuel Secrétaire d’Etat, Bruno De Lille.

« Après 3 années passées au Parlement bruxellois et plus d'un an d'activité au cabinet Ecolo-Groen de l’échevin de l’Espace public de la commune de Jette, j’ai décidé de me présenter pour la première fois devant les électeurs », a déclaré la jeune candidate bruxelloise de 28 ans d’origine hispano-belge. Ses thèmes de prédilection sont l’aménagement d’espaces publics et d’espaces verts de qualité, la propreté, la création artistique et culturelle, le développement intégré de modes de transport efficients et accessibles à tous. Elle défend une vision coordonnée et concertée du développement de Bruxelles.

« C’est une personnalité forte, attachante et téméraire, qui apporte une plus-value incontestable sur les listes de Groen » estime la députée bruxelloise Marie Nagy qui loue sa force de travail. Si cette dernière se retrouve pleinement dans le programme des Groen, en répondant positivement à leur proposition, elle entend démontrer concrètement qu'un nombre grandissant de jeunes Bruxellois se sentent libérés de tout carcan communautaire.

"Ce nouveau défi s’inscrit dans la continuité logique de mon investissement au sein du mouvement écologique et je souhaite maintenant m'engager personnellement dans les matières sur lesquelles je travaille depuis plusieurs années."